Peretöö

Sotsiaalhoolekande seadus (RT I 1995, 21, 323) sätestab, et isik vastutab enda ja oma perekonna heaolu eest ning hoolekandesüsteemil on kohustus vajadusel toetada isiku või perekonna toimetulekut.


Meie missiooniks on toetada laste ja perede paremat toimetulekut ning suurema osa oma tegutsemise ajast on ühing  keskendunud just peretööle.


Kui tegevuse algusaastatel oli peamiseks sotsiaalse abi pakkumine lastele, kellel ei olnud sotsiaalset staatust, sest nad elasid illegaalselt elamisloata, siis tänasel päeval on palju profülaktilist tööd  erinevate sõltuvustega hädas olevate lapsevanematega ja nende kasvatatavate laste olukorra parandamisega ning majanduslikes probleemides peredega.


Samamoodi tegeletakse laste tagasitoomisega  bioloogilisse perekonda nii asenduskodust ja erikoolist kui ka tänavalt.


Peretöö korraldamisel seob MTÜ-d Lapsele Oma Kodu pikaajaline koostöö Narva linna sotsiaalosakonnaga, kuid vajadusel on kriisiolukordades appi mindud ka teistele Ida-Virumaa omavalistuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele.